หน้าแรก ประวัติวัดอ้อมน้อย สมุทรสาคร

ประวัติวัดอ้อมน้อย สมุทรสาคร

         ตามประวัติได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2410 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 โดยอุบาสิกาฉิม เกิดเจริญ เป็นผู่มีศรัทธาแรงกล้ายกที่ดินให้ 16ไร่ 3งาน และอุบาสกอ่วม เกิดเจริญ เป็นผู้สร้างวัดให้โดยปลูกกุฏิขึ้น 2 ห้อง หอสวดมนต์1หลัง3ห้องหลังคามุงด้วยจาก ฝากรุกกระแชงอ่อนได้อาราธนาพระภิกษุผันมาเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาได้สร้างอุโบสถขึ้น1หลัง มุงด้วยจาก ฝากรุกด้วยจากเช่นกัน พระอธิการผันได้พัฒนาวัดให้เจริญขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 พระอธิการผันได้ข้อพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงพระเมตตาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา ให้แก่วัดอ้อมน้อย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2425 ได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตเสร็จสมบูรณ์แบบทุกประการซึ่งอุบาสกอ่วม เกิดเจริญ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าได้บรรพชาอุปสมบทในระยะนั้นด้วย  ต่อมาพระอธิการผันได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย พระภิกษุอ่วมได้ดูแลวัดอ้อมน้อยแทนพระอธิการผันสืบมาถึง 9 ปีแต่ไม่รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย พระภิกษุอ่วมจึงได้อาราธนาพระภิกษุฉายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยรูปที่ 2  จากนั้นเป็นต้นมาพระภิกษฉายเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยก็ได้มีการลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส และเข้ารับตำแหน่งอีกหลายรูปด้วยกัน ซึ่งแต่ละรูปก็ได้พัฒนาวัดอ้อมน้อยให้เจริญขึ้นมาตามลำดับตามกาลเวลาตามสภาวะแวดล้อมของสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงได้สร้างหลังคาอุโบสถซึ่งแต่เดิมมุงด้วยจากมาเป็นหลังคากระเบื้องกำแพงอุโบสถก่อด้วยอิฐถือปูนและได้ใช้อุโบสถหลังนี้ประกอบพิธีทางศาสนาตลอดมา  แต่การพัฒนาวัดก็ยังไม่สามารถทำให้วัดตั้งอยู่ในสถานะมั่นคงได้เพราะยังขาดถาวรวัตถุที่จำเป็นอีกมากมายหลายอย่าง ประกอบกับสภาพสังคมทางบ้านเมืองก็ยังไม่เจริญทำให้การพัฒนาวัดเป็นไปได้ช้า จนกระทั่งถึงเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยรูปที่ 9 คือ พระอาจารย์เล้ง จนฺทสุวณฺโณ ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย ท่านได้สร้างสาธารณูปการให้เกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น สร้างถนนก่ออิฐถือปูนเปลี่ยนแปลงกุฏิหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมให้ดีขึ้น ทั้งยังสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 8 หลัง ส้างโรงเรียนประชาบาลขึ้น 1 หลัง สร้างสุสานเก็บศพ สร้างศาลาการเปรียญด้วยไม้สักยาว 1 วา กว้าง 6 วา เป็นศาลาเอนกประสงค์  และอื่นๆ อีกมากมาย

บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร