หน้าแรก หนังสือธรรม ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์

115
0

หนังสือ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์วัดจากแดงนี้ แปลและร้อยกรอง โดย กองตำรวจคณะธรรมทาน จัดพิมพ์ โดย คณะธรรมทาน ไชยา เมื่อปีพ.ศ.2521 พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์ธรรมทานมูลนิธิ ด้วยดอกผลทุนพระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ รวบรวมเรื่อง อทัปปัจจยตา ในส่วนของปฏิจจสมุปบาทมาอย่างครบถ้วน เพียงพอที่จะศึกษาเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท อย่างชัดแจ้งถึงที่สุด ให้สมกับพระพุทธภาษิตที่ว่า “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรม, ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต” ดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว. นับเป็นการเห็นพระพุทธองค์ในภาษาธรรมซึ่งเกื้อกูลแก่การบรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นอย่างยิ่ง มีปทานุกรมคำสำคัญ, ลำดับหมวดธรรม อยู่ท้ายเล่ม.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here