บทความล่าสุด

คู่มือชีวิต โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) คู่มือชีวิต โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)ดาวน์โหลด

สมถกรรมฐาน หลวงพ่อปราโมทย์

0
สมถกรรมฐาน หลวงพ่อปราโมทย์ สมถกรรมฐาน หลวงพ่อปราโมทย์ดาวน์โหลด

พิธีปิด งานปิดทองหลวงพ่อเพ็ง 63

0
https://www.facebook.com/watomnoi/videos/489339848405138/
คำแนะเรียงความแก้กระทู้ธรรม (เล่ม ๑) แบบประกอบนักธรรมตรี-คำแนะเรียงความแก้กระทู้ธรรม-เล่ม-๑ดาวน์โหลด
ข้อที่ควรจำในวินัยมุข เล่ม ๑ แบบประกอบนักธรรมตรี-ข้อที่ควรจำในวินัยมุข-เล่ม-๑ดาวน์โหลด
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ความว่า      “ไม่มีชีวิตใดประสบแต่ความเกษมสุข ปราศจากทุกข์ภัยไปได้ตลอด เมื่อเกิดมาแล้ว จึงจำเป็นต้องขวนขวายสั่งสม ‘สติ’ และ ‘ปัญญา’ สำหรับเป็นอุปกรณ์บำบัดความทุกข์อยู่ทุกเมื่อ เพื่อให้สมกับที่ดำรงอัตภาพแห่งมนุษย์ผู้มีศักยภาพต่อการพัฒนา      ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดซึ่งก่อให้เกิดความหวาดหวั่นครั่นคร้ามกันทั่วหน้า ทุกคนมีหน้าที่แสวงหาหนทางเพิ่มพูน ‘สติ’ และ ‘ปัญญา’ พร้อมทั้งแบ่งปันหยิบยื่นให้แก่เพื่อนร่วมสังคม อย่าปล่อยให้ความกลัวภัยและความหดหู่ท้อถอย คุกคามเข้าบั่นทอนความเข้มแข็งของจิตใจ ในอันที่จะอดทน พากเพียร...

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์

0
หนังสือ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์วัดจากแดงนี้ แปลและร้อยกรอง โดย กองตำรวจคณะธรรมทาน จัดพิมพ์ โดย คณะธรรมทาน ไชยา เมื่อปีพ.ศ.2521 พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์ธรรมทานมูลนิธิ ด้วยดอกผลทุนพระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ รวบรวมเรื่อง อทัปปัจจยตา ในส่วนของปฏิจจสมุปบาทมาอย่างครบถ้วน เพียงพอที่จะศึกษาเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท อย่างชัดแจ้งถึงที่สุด ให้สมกับพระพุทธภาษิตที่ว่า “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรม, ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต” ดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว. นับเป็นการเห็นพระพุทธองค์ในภาษาธรรมซึ่งเกื้อกูลแก่การบรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นอย่างยิ่ง มีปทานุกรมคำสำคัญ, ลำดับหมวดธรรม อยู่ท้ายเล่ม.
บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาใหม่ Book_Baliดาวน์โหลด

ตามรอยธรรม ยุคกึ่งพุทธกาล

0
ตามรอยธรรม ยุคกึ่งพุทธกาล โดย ปุญฺญวํโสภิกขุ ตามรอยธรรมดาวน์โหลด

📌ประกาศยกเลิกการจัดงาน

0