บทความล่าสุด

คู่มือชีวิต โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

0
คู่มือชีวิต โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) คู่มือชีวิต โดย พระพรหมคุณาภรณ์...

สมถกรรมฐาน หลวงพ่อปราโมทย์

0
สมถกรรมฐาน หลวงพ่อปราโมทย์ สมถกรรมฐาน หลวงพ่อปราโมทย์ดาวน์โหลด

พิธีปิด งานปิดทองหลวงพ่อเพ็ง 63

0
https://www.facebook.com/watomnoi/videos/489339848405138/

คำแนะเรียงความแก้กระทู้ธรรม (เล่ม ๑)

0
คำแนะเรียงความแก้กระทู้ธรรม (เล่ม ๑) แบบประกอบนักธรรมตรี-คำแนะเรียงความแก้กระทู้ธรรม-เล่ม-๑ดาวน์โหลด

แบบประกอบนักธรรมตรี – ข้อที่ควรจำในวินัยมุข เล่ม ๑

0
ข้อที่ควรจำในวินัยมุข เล่ม ๑ แบบประกอบนักธรรมตรี-ข้อที่ควรจำในวินัยมุข-เล่ม-๑ดาวน์โหลด

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

0
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ความว่า      “ไม่มีชีวิตใดประสบแต่ความเกษมสุข ปราศจากทุกข์ภัยไปได้ตลอด เมื่อเกิดมาแล้ว จึงจำเป็นต้องขวนขวายสั่งสม ‘สติ’ และ ‘ปัญญา’ สำหรับเป็นอุปกรณ์บำบัดความทุกข์อยู่ทุกเมื่อ เพื่อให้สมกับที่ดำรงอัตภาพแห่งมนุษย์ผู้มีศักยภาพต่อการพัฒนา

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์

0
หนังสือ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์วัดจากแดงนี้ แปลและร้อยกรอง โดย กองตำรวจคณะธรรมทาน จัดพิมพ์ โดย คณะธรรมทาน ไชยา เมื่อปีพ.ศ.2521 พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์ธรรมทานมูลนิธิ ด้วยดอกผลทุนพระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ รวบรวมเรื่อง อทัปปัจจยตา ในส่วนของปฏิจจสมุปบาทมาอย่างครบถ้วน...

บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาใหม่

0
บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาใหม่ Book_Baliดาวน์โหลด

ตามรอยธรรม ยุคกึ่งพุทธกาล

0
ตามรอยธรรม ยุคกึ่งพุทธกาล โดย ปุญฺญวํโสภิกขุ ตามรอยธรรมดาวน์โหลด