หน้าแรก ทำเนียบพระวัดอ้อมน้อย

ทำเนียบพระวัดอ้อมน้อย

อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 มีนาคม 2563

พระครูสาครเขมคุณ
เจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย

พระครูอนุกิจโสภณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย

พระนพดล ฐานเมโธ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย

พระครูสมุห์ไกรยสิทธิ์
ฐานโกสโล,ดร.

พระครูสมุห์จำเริญ อภินนฺโท

พระนพดล กิตฺติญาโณ

พระมหารักชาต ธมฺมวิริโย

พระพิทยา สุวณฺณโชโต

พระโชตับ กลฺญาณธโร

พระพีรศักดิ์ เทวธมฺโม

พระแอ๋ว ฐิตาโภ

พระสำเริง นนฺทสาโร

พระชัยรัตน์ ฉนฺทกโร

พระประกฤษณ์ สุทฺธิปภาโส

พระสนอง ชวโน

พระครูปลัดสมศักดิ์ ธนวํโส

พระมหาสาธิต โชติโย

พระชิษณุพงศ์ ปสนฺโน

พระสุภรัตน์ ปภากโร

พระนิโรจน์ จนฺทสาโร

พระณรงค์ศักดิ์ รติโก

พระโสภณ โสภณสีโล

พระปริบัณ มุนินฺโท

พระโสภณ อภิชาโณ

พระวิรัช ปภงฺกโร

พระแสวง กนฺตธมฺโม

พระฤชุ เตชปญฺโญ

พระธีระศักดิ์ ชีวสุทฺโธ

พระเอกชัย ปิยสีโล

พระเกษตร วยวุฑฺโฒ

พระเทวพงศ์พันธ์ ตนฺติปาโล

พระกฤษดา ผลปุญฺโญ

พระพรชัย พลวโร

 พระประเสริฐ สีตจิตฺโต

พระวีระวัฒน์ จนฺทวณฺโณ

พระกิตติพงษ์ อุชุจาโร

พระนฤนา อติชาโต

พระสมศักดิ์ ถามิโก

พระวารี อภิปุณฺโณ

พระสมพงษ มหาลาโภ

พระวราพล ทิวากโร

พระเดชา ธมฺมเตโช

พระวีระยุทธ วิสุทฺโธ

พระนัธทวัฒน์ จิตฺตปาโล

พระจาตุรงค์ ฐานจาโร

พระฉัตรชัย ปริปุณฺโณ

พระธวิรัตน์ สุนฺทโร

พระเกษม สมาหิโต

พระวิเชีย นิพฺภโย

พระอดิศักดิ์ กนฺตสีโล

พระพจน์ สุวโจ

พระสุดที่รัก

พระพรสิษฐ์

***หากข้อมูลผิดพลาด โปรดแจ้งแก้ไข***