หน้าแรก ทำเนียบเจ้าอาวาส

ทำเนียบเจ้าอาวาส

                                    1.พระอธิการผัน

                                    2.พระอธิการฉาย

                                    3.พระอธิการเนตร

                                    4.พระอธิการจู

                                    5.พระอธิการแดง

                                    6.พระอธิการรอด

                                    7.พระครูสังฆรักษ์ขิต (ปลั่ง)

                                    8.พระอธิการหรั่ง

                                    9.พระอธิการเล้ง จนฺทสุวณฺโณ

                                    10.พระอธิการป่วน

                                    11.พระครูวิบูลย์สุตาธิการ (สว่าง เสือบำรุง)

                                    12.พระครูโสภณธรรมสาคร (ณรงค์ฤทธิ์ ฉิมมณี) 35ปี (มรณภาพ)

                                    13.พระครูสาครธรรมานุวัตร (ชลิต อมโร) 4ปี (ลาสิกขา)

                                    14.พระครูสาครธรรมาภรณ์ (ชุบ อธิปญฺโญ) ชัยสิทธิ์ 9 ปี (มรณภาพ)

                                    15.พระครูสาครเขมคุณ (มนูญ เขมวํโส) รามัญอุดม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน

***หากญาติโยมท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งติดต่อได้ครับ***